Wij zijn KO Kids

Wij zijn KOKIDS; een eigentijdse maatschappelijke vereniging die jeugd- en tienerwerk aanbiedt in Kelpen-Oler. Dit wordt gedaan door enthousiaste vrijwilligers, die samen met de kinderen plezier beleven aan het organiseren van een uitdagende en creatieve vrijetijdsbesteding.

 

Zojuist heb je de visie van KOKids gelezen. In twee zinnen gevangen wat KOKids doet en waar wij voor staan. Graag willen we jullie meer vertellen over KOKids, waar we vandaan komen, wat we doen en hoe we samen de diverse activiteiten organiseren.

WAT IS KOKIDS?

Wij zijn ontstaan in 1995 uit een fusie (samengaan van twee verenigingen) tussen Scouting St. Liduina en JOKO. Dat wil niet zeggen dat er pas vanaf 1995 jeugdwerk in Kelpen-Oler bestaat. Al vanaf 1970 was er spraken van jeugdwerk in Kelpen-Oler. Dit jeugdwerk heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot wat het nu is: een jeugdvereniging waarin ongeveer 50 leden onder begeleiding van ongeveer 20 leiders en leidsters wekelijks activiteiten organiseren.

Wij zijn aangesloten bij de provinciale koepelorganisatie Jeugdwerk Limburg waarvan zo’n 120 jeugd- en jongerenorganisaties lid zijn. Deze organisatie helpt ons met vraagstukken als b.v. leiders vorming, kampen en veiligheid, sparrings partner voor b.v. nieuwe activiteiten etc.

Wij hebben een aantal werkgroepen die naast het reguliere jeugdwerk actief zijn bij KOKids. De werkgroep Moneymakers, die onze ‘motor’ is voor de nodige inkomsten zodat we de contributie zo laagdrempelig mogelijk kunnen houden. De werkgroep Bijzondere Activiteiten die jaarlijks het Sint-Maarten feest, Koningsdag en de Jeugdcarnaval organiseren. De werkgroep Aspirant leiding die zorgt voor aanwas van nieuwe leiding en deze leiding ook intensief begeleidt.

JEUGDWERK

Ons jeugdwerk is ingedeeld in vier groepen die elk een avond van de week bij elkaar komen.

Kinderen zowel binnen als buiten Kelpen-Oler zijn van harte welkom.
Onze activiteiten zijn bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Onder het menu kopje groepen vind je meer informatie over de indeling van de groepen en op welke dagen de groepen groep hebben.

De activiteiten die we organiseren richten zich in de hoofdzaak op sport en spel, creativiteit, buiten spelen en samen spelen. Concrete voorbeelden zijn: kringspellen, balspellen, knutselen, toneel, zeskamp, bosspellen, zwemmen, speurtochten, oog voor natuur etc. De groepen worden geleid door leiders en leidsters die het programma bedenken, voorbereiden en uitvoeren. Meestal zijn het activiteiten voor één groep maar soms ook gecombineerd. Denk aan de Sinterklaas activiteit of de kerstactiviteit.

De activiteiten worden aangekondigd middels een programma dat ter beschikking wordt gesteld via website en soms ook persoonlijk wordt uitgereikt. In principe hebben de kinderen groepsavond op een vaste dag in de week, met vaste tijden. Als er iets afwijkends gepland is wordt dat de kinderen verteld en staat het duidelijk op het programma vermeld. De activiteiten vinden plaats in ons clubhuis villa Koki op de Limburgstraat 1a.

Naast de normale groepsavonden en gezamenlijke activiteiten zijn er een tweetal kampen. Het laatste weekend van de carnavals vakantie gaan we op kleinkamp. In de eerste week van de zomervakantie vindt het grootkamp plaats waar we van zaterdag tot en met woensdag een tentenkamp hebben.

Het beste kunt u uw kinderen speelkleren aan laten trekken die vuil mogen worden. Elke activiteit is een nieuwe uitdaging houdt hier rekening mee. Het kan voorkomen dat we een beroep op u doen in verband met het vervoer tijdens activiteiten. Wij gaan ervan uit dat we in dat geval op uw medewerking mogen rekenen. We zullen ernaar streven dat iedereen ongeveer evenveel aan de beurt komt.

TIENERWERK

Het tienerwerk is bedoeld voor jongeren uit Kelpen-Oler vanaf de brugklas tot en met de leeftijd van 16 jaar. De groepsavonden zijn één keer per maand op de vrijdag. Afhankelijk van de soort activiteit zal een kleine financiële bijdrage worden gevraagd. Er zullen activiteiten worden georganiseerd zoals uitjes, droppings, zwemmen, schaatsen etc. Het programma zal in nauw overleg met de jongeren worden besproken / samengesteld. Er wordt niet met vaste leden gewerkt, dat wil zeggen men is vrij om te komen al dan niet en zijn ook geen lid van KOKids. Kinderen buiten Kelpen-Oler zijn ook bij het tienerwerk van harte welkom.

WERKGROEP MONEYMAKERS

De werkgroep Moneymakers bestaat uit een groep vrijwilligers die zorgen voor een aantal basisinkomsten voor KOKids. Denk hierbij aan de kleding acties, sponsorhuisactie, Jantje Beton, Paaseierenactie en deelname aan een aantal fondswervingen. Hierdoor zijn wij in staat om tot op heden de contributieprijs zo laag mogelijk te houden. 

OP KLEIN- / ZOMER- KAMP!

Een bijzondere activiteit is altijd het kamp. Waar de leden nieuwe prikkels krijgen, ervaringen opdoen en ouders voor de eerste keer hun ‘kroos’ meegeven aan KOKids. Elk jaar hebben we een zogenaamd ‘kleinkamp’ waar we een weekend lang weggaan. En we hebben een ‘grootkamp’ ook wel het zomerkamp genoemd. Het kleinkamp vindt traditioneel plaats in het eerste weekend na de jeugdcarnaval. De leden verblijven van vrijdagavond tot en met zondagmorgen in een clubgebouw in de omgeving. Er vinden allerlei activiteiten plaats in en om het gebouw en in de nabije omgeving. Voor dit weekend wordt een aparte bijdrage gevraagd per deelnemer, zie bij kopje contributie de actuele prijzen.
Meestal komt er in verband met het weekend een reguliere groepsbijeenkomst te vervallen.

Het grootkamp duurt 5 dagen. De jongste groepen worden met auto’s naar de kampplaats gebracht en de oudsten gaan met de fiets. Het zomerkamp vindt plaats in tenten. Een sanitaire voorziening is aanwezig in de vorm van onze wc-wagen, villa Kakki. Daarnaast is er een kraan met stromend water waar de kinderen zich kunnen wassen. De activiteiten zijn verbonden aan een thema dat de rode draad vormt tijdens de kampweek.

De slaaptenten worden overzichtelijk opgesteld, waarbij de leidingtenten in de directe nabijheid van de tenten van de kinderen worden geplaatst. De meisjes en jongens slapen gescheiden. Er wordt door de leiding zorgvuldig gekeken naar de samenstelling van de tentgroepen. De leiding zorgt ervoor dat de kampweek veilig verloopt en ziet toe op de kinderen. Denk aan veiligheid, gezond eten, hygiëne etc. De kosten van het zomerkamp kunt u vinden bij het kopje contributie / kosten.

Het kamp is HET hoogtepunt van het jaar en is vaak een onvergetelijke belevenis voor de leden en ook voor de leiding!

WERKGROEP BIJZONDERE ACTIVITEITEN

De werkgroep Bijzondere Activiteiten (BA) bestaat uit een mooie mix van vrijwilligers die vol enthousiasme elk jaar Sint Maarten, Koningsdag en de KOKids Jeugdcarnaval organiseren. Dit is dan niet alleen voor de leden van KOKids maar voor ALLE KINDEREN van Kelpen-Oler!! De activiteiten vinden plaats in en rondom ons clubgebouw villa Koki.

Kijk op de pagina van de Werkgroep Bijzondere activiteiten voor meer informatie.

WERKGROEP ASPIRANTLEIDING

Het opleidingstraject aspiranten is voor jongeren vanaf minimaal 14 jaar, die de ambitie hebben om leiding te worden. Ze worden begeleid door de leden van de werkgroep gedurende een 1 of 2 jarig traject. De aspiraten zullen na de herfstvakantie gaan meedraaien bij de jongste groepen of bij de oudste meisjes. Ze helpen mee in de voorbereiding en uitvoering van een activiteit tijdens de kampen. Vanaf januari zullen de aspiranten de jeugdleidersvergaderingen bij gaan wonen.

Er vinden bijeenkomsten plaats met de werkgroep en de aspiranten. Tijdens deze bijeenkomsten worden de vorderingen van de verschillende activiteiten gevolgd en zullen de vragen van de aspiranten worden beantwoord. Als de aspirant na dit jaar voldoende bekwaam bevonden wordt door de begeleiding van de werkgroep en het bestuur, ontvangt de aspirant een certificaat en mag zich dan leiding noemen. De minimale leeftijd om volwaardig leiding te kunnen zijn is 15 jaar.

JAARPROGRAMMA

Hoewel elk KOKids seizoen er anders uitziet zijn er naast de normale wekelijkse groepsbijeenkomsten een aantal min of meer vaste activiteiten die we in kaart brengen zodat u hier al rekening mee kunt houden. Natuurlijk zijn de data en de activiteiten onder voorbehoud. Het seizoen start met een Open Dag. In de week na de Open Dag starten de groepsactiviteiten. Kijk ook in de KOKids agenda voor alle actuele data en activiteiten. 

– September: Opendag en aanvang eerste groepsbijeenkomsten
– Oktober: Kledingactie / Start voorbereidingen van de jeugdraad/jeugdcarnaval
– November: Sint Maarten, Uitroepen jeugdprinsenpaar
– December: Sinterklaasviering en Kerst/Nieuwjaarsactiviteit
– Februari: KOKids Jeugdcarnaval en Kleinkamp
– Maart: Collecte Jantje Beton (Goede doelen week) / Paaseieren actie
– April: Koningsdag / Kledingactie
– Juli: Zomerkamp

VERZEKERING

KOKids heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de schade toegebracht aan derden (door toedoen) van onze vrijwilligers en aan KOKids vrijwilligers toevertrouwde deelnemers. Schade intern, bijvoorbeeld van het ene kind ten opzichte van het andere wordt hiermee niet gedekt. In dat geval dient de persoonlijke W.A. verzekering van de betreffende ouder te worden aangesproken. De verantwoordelijkheid van KOKids beperkt zich tot de tijdstippen van de groepsbijeenkomsten en aangekondigde activiteiten.

FINANCIËN

Jeugdwerk kost geld, dat kan helaas niet anders. Naast de subsidiegelden van de gemeente en de opbrengst van de Moneymakers, wordt er daarom een bijdrage van de leden gevraagd. De contributie bedraagt € 65,00 per seizoen, exclusief het kampgeld. De contributie en de bijdrage van de kampen dienen overgemaakt te worden op het rekening nummer van KOKids. Voor het overmaken van het contributiegeld krijgt u in het begin van het seizoen een separate brief. Het rekeningnummer van KOKids is NL31RABO 012 44 03 549. Vermeld altijd dat het gaat om Contributie of een kampbijdrage gevolgd door de voor en achternaam van het kind.

JEUGDWERK LIMBURG

Verantwoord jeugdwerk vraagt professionele ondersteuning. Vanaf de oprichting van KOKids in 1995 zijn we daarom aangesloten bij de koepelorganisatie Jeugdwerk Limburg. Naast advisering biedt men ook workshops aan voor leiding. Verder wordt er een kwartaalblad uitgegeven en voorziet men ons van nieuwtjes en tips op spelgebied, verzekeringen, wettelijke verplichtingen etc.

Jeugdwerk Limburg is een vereniging van zo’n 120 door vrijwilligers gerunde jeugd- en jongerenwerk organisaties in Limburg. Hieronder zijn vele jeugdclubs, die wekelijks clubwerk en andere activiteiten voor kinderen en tieners organiseren, maar ook kindervakantiewerk-organisaties. Kijk ook eens op www.jeugdwerklimburg.nl om een indruk te krijgen van de organisatie die ons ondersteunt.

VERTROUWENSPERSOON KOKIDS

KOKids heeft een vertrouwenspersoon aangesteld, die b.v. in geval van (vermoeden van) ongewenste intimiteiten ingeschakeld kan worden. Dit kan van allerlei aard zijn, zowel tussen kinderen als ook tussen kinderen en leiding. Ook kan de vertrouwenspersoon door de vrijwilligers van KOKids worden ingeschakeld. De vertrouwenspersoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles wat hem/haar wordt gemeld vertrouwelijk behandelen. Onze vertrouwenspersoon is Mieke Mennen, te bereiken op 06 52 18 09 94