Geschiedenis

GESCHIEDENIS JEUGD– EN JONGERENWERK IN KELPEN-OLER

 

Op 14 mei 1996 worden bij notaris Schreurs in Heythuysen de officiële statuten ondertekend door Theo van Roy en Frans Daemen en is de nieuwe jeugdvereniging (met peuterwerk) onder de naam KO Kids een feit. Vanaf 1 december 1994 is er gestart met de voorbereidingen van de fusie tussen Scouting St. Lidwina en JOKO (Jeugd Organisatie Kelpen-Oler). In augustus 1995 start het eerste seizoen van de nieuwe club KO Kids. Op 28 juni 1998 wordt deze voorbereidende periode afgesloten met een groot feest en reünie en begint het nieuwe jeugdwerk pas echt!

 

GESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT…

 

Natuurlijk waren er in Kelpen-Oler al langer verenigingen die iets voor de jeugd betekenden. Er waren de traditionele verenigingen als fanfare en voetbalclub, die vlak na de Tweede Wereldoorlog weer actief waren geworden. De eerste vereniging die wellicht specifiek voor de jeugd werd opgericht, was de KAJ St. Lidwina (Katholieke Arbeiders Jeugd?) op 14 oktober 1954. De KAJ zou ook de voorloper kunnen zijn van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) die jaarlijks allerlei, maar toch voornamelijk sportactiviteiten organiseerden. Tot ver in de zestiger jaren is de KPJ actief geweest in Kelpen-Oler

 

* De KPJ bestaat intussen niet meer in Kelpen-Oler, maar in een aantal plaatsen in Limburg bestaan nog afdelingen die voorzien in de behoefte van het open jeugdwerk vooral voor jongeren vanaf 14 jaar. Ook provinciaal bestaat er nog een overkoepelend bestuur.

** KO Kids is in het bezit van een banier/vlag van de KAJ uit 1954. We zouden graag meer willen weten hierover en ook over de KPJ. Weet je hier meer van neem dan contact op met: Frans Daemen: fjmdaemen@home.nl

Dan was er begin zestiger jaren een Studentenclub: Een groep jongeren die aanvankelijk een “clubhuisje” hadden in een voormalige opslagplaats van de Eiermijn aan de Velterweg. Toen gemeenschapshuis Trefcentrum gebouwd was, verhuisde de club in 1968 naar de kelder onder de bühne van dit gebouw. Daar kon het niet gedijen en de Studentenclub stierf een stille dood…

 

Eind zestiger, begin zeventiger jaren was er de Jeugdraad, later Stichting Jeugdwerk en met ondersteuning en adviezen van Jong Nederland Grathem, werd er gepoogd een afdeling Jong Nederland Kelpen-Oler op te zetten. De activiteiten georganiseerd door de Jeugdraad, bestonden in het begin uit het organiseren van o.a. Koninginnedag, jeugdcarnaval en St. Maarten. Voor het eerst werd in 1968 een zomerkamp gehouden. Dat duurde slechts enkele dagen en het beviel uitstekend. Al snel werd besloten dit in 1969 weer op te zetten, maar dan voor bijna een week! Het werd een groot succes! Met name dit zomerkamp was een bindende factor; het opzetten van een jeugdclub stond er aan te komen!

 

Toch bestonden er ook meningsverschillen binnen de bevolking over welke kant het op moest met het jeugdwerk, in welke vorm het gegoten moest worden. Moest het methodisch jeugdwerk worden (bijv. volgens de methode van Jong Nederland of de Verkennerij/Scouting) of was het beter om voor open jeugdwerk te kiezen.

 

Bij de eerst genoemde vorm gaat men uit van een club met leden die volgens een vast patroon werken en ondersteund worden door een landelijke organisatie. Bij open jeugdwerk was het niet bij alle activiteiten noodzakelijk om met vaste leden te werken. Dat leverde rond 1970 twéé jeugdclubs op: Verkennerij St. Lidwina (later Scouting St. Lidwina) onder leiding van pastoor Snackers én de Jeugdraad / Stichting Jeugdwerk samen met Jeugd Organisatie Kelpen-Oler (JOKO).

 

Een splijtzwam vormde ook de problematiek rond de huisvesting van het jeugdwerk. De Verkenners vonden een onderkomen in het parochiezaaltje van de kerk en het open jeugdwerk werkte o.a. vanuit lokalen van de oude lagere school in Oler (huidige brandweergarage), café Hohenwalt (nu café De Smeed), het gemeenschapshuis Trefcentrum en zaal Vossen. De Stichting Jeugdwerk Kelpen-Oler (opvolger van Jeugdraad) en het inmiddels opgerichte JOKO hadden hun zinnen gezet op een onderkomen in de voormalige lagere school van Oler. Na jarenlange discussies werd door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Grathem in 1975 besloten de zolder boven de school geschikt te maken voor het jeugdwerk. JOKO had inmiddels enkele jaren voorafgaand daaraan gebruik mogen maken van enkele lokalen van de voormalige school, die de leiding zelf had opgeknapt. Toen de verbouwing van de zolder vorderde werden echter bezwaren ingediend bij provincie en Raad van State en de verbouwing werd stilgelegd. Vervolgens werd er enkele jaren gezocht naar een nieuwe oplossing en die kwam er uiteindelijk in een houten gebouw bij de voetbalvelden: Het JOKO-Hôes (nu clubgebouw duivenclub). JOKO had inmiddels ook het peuterwerk opgezet en omwille van dit peuterwerk werd het JOKO-Hôes enkele jaren later nog een stukje uitgebreid.

 

In de tachtiger jaren had de Verkennerij landelijk een nieuw jasje aangetrokken en werd het Scouting genoemd. In Kelpen-Oler bloeide ook deze club en het parochiezaaltje was steeds minder geschikt om “groep“ te draaien. Men maakte plannen voor een nieuw gebouw ergens bij de sportvelden aan de Limburgstraat en dat kwam daar uiteindelijk ook. Scouting en JOKO bloeiden beiden qua deelnemers. Maar het probleem werd wel steeds meer: hoe krijgen en houden we voldoende leiding om al die activiteiten te organiseren. Men kwam steeds meer tot het besef dat het voor een kleine gemeenschap als Kelpen-Oler misschien wel onmogelijk zou worden om twéé jeugdverenigingen met elk een eigen gebouw in stand te houden. Op 1 december 1994 werd dan ook het initiatief genomen om gevoeligheden vanuit het verleden aan de kant te zetten en te bekijken om een nieuwe start met één nieuwe vereniging in één gebouw te maken. Kelpen-Oler -inmiddels onderdeel van de gemeente Heythuysen, die dit initiatief van harte ondersteunde – was toe aan iets nieuws! Scouting en JOKO waren tot de overtuiging gekomen dat er gefuseerd diende te worden…Het Scoutinggebouw aan de Limburgstraat werd het nieuwe onderkomen en zou verbouwd worden omwille van het peuterwerk, dat daarmee een eigen ruimte kreeg.

 

*Inmiddels is het peuterwerk losgekoppeld van het jeugdwerk en functioneert het als een aparte stichting die de peuterruimte huurt van KO Kids.

In augustus 1995 was het zover: JOKO en Scouting begonnen samen als nieuwe club aan hun eerste seizoen.

Op 11 april 1996 werd uit een prijsvraag de nieuwe naam gekozen: KO Kids.

 

** Bedacht door de familie Gerards uit de Europastraat.

Op 14 mei 1996 werd alles nog eens wettelijk bezegeld bij de notaris en daarmee was en is KO Kids een feit !!!